Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. 

2. Klachten betreffende de levering van onze dienstprestatie moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de dag van de geleverde prestaties. 

3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

4. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. 

5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 8% per jaar verschuldigd. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. 

6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 euro. Dit bedrag komt overeen met het voorschotfactuur. 

7. In geval van betwisting is de rechtbank van Turnhout bevoegd. 

8. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d... Hiervoor wordt ook een schadevergoeding aangerekend zoals omschreven in artikel 6. 

9. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. 

10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoedingen niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend 

11. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 30% betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon. 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 

13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.